REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnost
MICRO PRAHA EVENTS s.r.o.
se sídlem Spálená 87/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 19275340
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 384034

obsahující informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.micropraha.com (dále jen „Prodávající“)

 1. práva kupujícího

  • Podle ustanovení § 1923 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  • Má-li věc vady, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Kupující má právo, aby jeho řádně uplatněná reklamace byla vyřízena v zákonné době, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 2. povinnosti kupujícího

  • Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího zasláním emailové zprávy na shop@micropraha.com a/nebo se obrátit přímo na autorizované servisním středisko uvedené v záručním listu.
 3. záruční podmínky

  • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na: (i) na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží; a/nebo (ii) na poškození vzniklá používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci; a/nebo (iii) na poškození vzniklá neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží; a/nebo (iv) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a/nebo (v) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; a/nebo (vi) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; a/nebo (vii) vyplývá-li to z povahy věci.

 

V Praze dne 1. 11. 2023